Slide Empresa - Escola Illa
Slide Empresa - Escola Illa

Formació i pràctiques en empreses

En els CFGS que s’imparteixen a l’Escola Illa , la FCT és un mòdul obligatori, de diferent nombre d’hores segons el cicle, que es cursa durant el segon curs, en horari no lectiu, sense superar les 4 hores diàries. Un coordinador/a s’encarrega de contactar amb les empreses del sector i vetllar per a què el lloc de treball assignat sigui escaient.

La FCT es regula mitjançant un conveni entre l’escola, l’empresa i l’alumne, validat pel Departament d’Ensenyalment de la Generalitat. La FCT es pot realitzar en un estudi o empresa del sector, o també a la mateixa escola a partir de projectes o encàrrecs externs, o a partir de les activitats programades a l’escola, sempre sota la direcció d’un tutor.

Coordinadora Pràctiques GRAPU
Judith Corominas

Coordinadora Pràctiques IL·LU
Sílvia Ferran

Coordinadora Pràctiques ESIND
Eulàlia Gorina